top of page

 

Mesterlæreuddannelse 2001-2004 ved Det Kongelige Teater
 

Ved Docent Keld Thaarup
Det kongelige Teater

August Bournonvilles Passage  1. september 2004


Dette er at betragte som et svendebrev og anbefaling af Sasha Lystrup Andersen
Indenfor en overskuelig fremtid trækker jeg mig tilbage efter i mange år at have fungeret som
underviser i tale og sang ved de fleste teatre i Danmark.


Da jeg ikke umiddelbart har kunne se mine efterfølgere i landskabet af uddannede lærere i stemmebrug
og retorik har jeg indset nødvendigheden af selv at uddanne mine efterfølgere til at overtage mine
funktioner.


Det været mig en glæde at indgå et samarbejde med Sasha Lystrup Andersen som fra efterårssemestret
2001 til efteråret 2004 dagligt har fulgt mit arbejde som vocal coach på Det Kongelige Teater.
Sasha Lystrup Andersen har i denne periode udover sin egen mesterlærertræning også fungeret som
min undervisningsassistent.


Arbejdsområde for en voice coach
Arbejdsområdet for en voice coach på et teater består primært i at undervise i sproglig/scenisk
kommunikation, samt at vedligeholde og pleje skuespillernes stemmepotentiale. Dette sker i et tæt
samarbejde med skuespilleren, skuespilchefen, de forskellige instruktører samt lydfolk.
I dette
samarbejde, der er betinget af tillid og åbenhed, har talelæreren ikke sin egen kunstneriske dagsorden, men fungerer udelukkende som katalysator i processen mellem manuskript, skuespiller og instruktør. Formålet er at sikre den
højeste talekvalitet, og bibringe skuespilleren overblik over og forståelse af aktuelle retoriske
muligheder.


Krav til kompetencer
For at bestride arbejdet som voice coach ved et teater må følgende forudsætninger være opfyldt:

 

  1.   En grundig indsigt i stemmens anatomi og fysiologi.

            2.    Evnen til at afhjælpe akutte stemmeproblemer, vedligeholde og udvikle skuespillerens

                      stemmepotentiale.


          3.  Et sikkert sprogøre med hensyn til såvel litterær stil og genre som sprog- og funktionskvalitet.


          4. Viden om hvordan man omsætter metriske vers (alexandrinere, hexametre mm.) til forståelig tale.

         5 . Overblik over hvordan retoriske valg af udtryk  i en replik  påvirker forståelsen af den        

             enkelte  scene og hvilke konsekvenser det medfører for plot og dramaturgi.


         6. Egenfærdighed i mundtlig formidling på højt kunstnerisk niveau.


        7. Udpræget situationsfornemmelse og evner til samarbejde.


         8. Evnen til at formulere en præcis og konkret kritik i respekt og forståelse for skuespillerens præstation og vilkår.


Mesterlærens nødvendighed i uddannelsen som voice coach
Der er for så vidt tale om et håndværksfag når vi taler om at undervise i sproglig formidling. Et
praktisk aspekt handler om noget så enkelt som hørbarhed og replikforståelse. Dette lærer man bedst
ved at studere og arbejde med fagfolk som skuespillere som kender og mestrer sammenhængen mellem
stemme, rum og udtryk.
Tilegnelse af denne viden kan kun opnås gennem praktisk arbejde og ikke gennem traditionel boglig
uddannelse. Det er i den forbindelse vigtigt at pointere at det ikke er tilstrækkeligt kun at kende til én
enkelt stemmemetodik/skole. For at honorere skuespillerens individuelle behov er det nødvendigt at
have en bred indsigt i hvordan man kan med forskellige teknikker og veje kan nå frem til det ønskede
resultatet.

 

Sasha Lystrup Andersen har gennem sit retorikstudie på Københavns Universitet samt sin
mesterlæreruddannelse her på teatret, opnået et bredt og indgående kendskab til de forskellige
teknikker og traditioner for stemmetræning som i dag findes på området. Dette koblet med en solid
forståelse af hvornår og hvordan de bør anvendes i praksis i dramatisk sammenhæng.

 

Kun den beskrevne mesterlæreruddannelse rummer alle de nævnte elementer.


Videnskabelig dokumentation
I dette efterår har Sasha Lystrup Andersen indleveret til sit speciale på Københavns Universitet.
Specialet omhandler de målsætninger og metoder der har været anvendt i taleundervisningen på Det
kongelige Teater fra 1886 og frem til i dag, samt en vurdering af hvilke metoder som har været en
succes og hvilke undervisningsformer som har vist sig uforenelige med dramatisk arbejde her på
stedet. I specialet indgår interviews med en lang række skuespillere, instruktører, samt nuværende og
tidligere teaterchefer på teatret, som alle kommer med deres vurdering af hvad en god talelære skal
kunne for at bestride jobbet som talelære ved Det kongelige Teater.

 

Specialet blev af universitetet ved sin indlevering, kategoriseret som grundforskning, fordi det kaster lys over et
væsentligt kapitel i udviklingen indenfor dansk taleundervisning, som indtil i dag har været mørkelagt.

 

Sasha's evner som formidler

Skal man undervise andre er det vigtigt at kunne selv. Derfor er det helt afgørende for en voice coach selv kender kravene til professionel optræden. Vi har derfor arbejdet meget med at udvikle SashaLystrup Andersens stemme og udtryk, hvilket bl.a. har resulteret i at hun inden for de sidste par år med stor succes har gennemført flere oplæsninger i professionelle sammenhænge.


Anbefaling
De resultater som Sasha Lystrup Andersen har opnået gennem sin mesterlæreuddannelse på Det
Kongelige Teater sammenholdt med den viden hun har med sig fra sine retorikstudier, gør det nemt for
mig på det varmeste at anbefale hende som vocal coach.
Det skal nævnes at Sasha Lystrup Andersen er god til at omgås mennesker og møde dem hvor de er.
Som underviser formår hun at kombinere de faglige krav med sin oprigtige interesse og respekt for den
enkelte. Det er karakteristisk at der grines meget i hendes timer.


En voice coach som besidder hendes kvalifikationer vil med lethed kunne indgå i enhver sammenhæng,
hvor der måtte være behov for en professionel fagperson med udpræget forståelse for sproget og stemmens
funktion og udtryksmæssige muligheder.


En person der med hjerte, varme og respekt kan give udtryk for sine faglige pointer og samtidig tage et
professionelt ansvar på højeste niveau.

Docent og voice  coach

ved Det kongelige Teater

Keld Thaarup

bottom of page